top of page

CAP Sant Fruitós

L’atenció primària constitueix el primer graó d’accés del ciutadà al sistema sanitari. Entenem un CAP com un espai de proximitat i d’interacció dels serveis de salut en l’àmbit comunitari. Es per això que la nostra proposta pretén construir una “casa” abans que un edifici, donant la mateixa importància a l’escala domèstica i a l’escala institucional de la intervenció.

1. Contextualització de la proposta.

La volumetria resultant de la nostra proposta vol:

 • Posar en valor l’arquitectura de l’edificació actual 

 •  Integrar el nou edifici en l’escala del teixit d’eixample obert

 • Dotar a l’equipament d’una escala més domèstica, que ajudi a construir un imaginari d’edifici proper al ciutadà.   

 • Garantir la privacitat dels usuaris.

Es proposa un edifici complex format per dos volums diferenciats; l’edifici actual elevat sobre pilotis i l’ampliació més ancorada terra, tots dos articulats per una connexió lleugera i un pati  associat al nou nucli de comunicacions i a les sales d’espera. La materialitat ceràmica del conjunt i el tractament curós de les obertures dels espais més íntims amb gelosies dotaran al conjunt d’un caràcter unitari i reforçaran la identitat de l’equipament.


 

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

EMPLAÇAMENT:    

BARCELONA. Av. Bertrand i Serra, 8, 08272, Sant Fruitós de Bages

SUPERFICIE:    

1305 m²

AUTOR:

HYBRIDa, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LUCIO RAMPANELLI

LAIA ESPINO

MARIKA CASTELLACCIO

GEORGIA BARROI

 

 

2. Programa i qualitat funcional de la proposta.
Respectant el caràcter introvertit del volum original i acomodant-se a la seva estructura, proposem ocupar la seva planta baixa amb l’àrea d’acollida i l’àrea d’atenció no programada. En el seu nivell superior disposem els usos administratius i de personal connectats amb l’escala original, i l’àrea d‘activitats comunitàries més relacionada amb el nou nucli. L’ampliació s’organitza de cara al nou pati on es disposaran els espais de relació i les sales d’espera que gaudiran de la qualitat ambiental i la protecció que aquest els hi ofereix.  En el perimetre de l’ampliació de cara a l’exterior s’organitzaran en grups de 4 les diferents consultes mèdiques. Aquesta organització permetrà als gestors del centre gran flexibilitat per distribuir les àrees mèdiques. La planta segona, més reduïda i d’accés restringit, s’ocuparà per les sales d’instal·lacions.

3. Qualitat arquitectònica de la proposta
Es treballen tres elements definitoris de la volumetria i de les condicions espaials de l’edifici: 

 • Els espais exteriors seran els portadors de la qualitat ambiental dins l’edifici. Així, s’ha volgut re-valoritzar el petit porxo d’accés de l’edifici existent; obrint la zona d’acollida amb una gran vidriera a la zona enjardinada, i per altre banda es proposa un pati que serà l’encarregat d’obrir el nou edifici a l’exterior a la vegada que protegirà als visitants dins del centre.

 • Les cobertes també seran elements importants de relació amb l’entorn. La coberta del volum original es pensa com una coberta enjardinada que es configura com un primer horitzó des de les finestres dels edificis veïns i les cobertes de l’ampliació com a captadores d’energia i d’aigua de pluja per al manteniment de les zones enjardinades.

 • La façana també es hereva de l’edifici a ampliar. Plantegem una pell neutre que embolcalla tot l’edifici conformada per peces ceràmiques conjugades a partir del ritme de la façana original. La ceràmica disposada en forma de gelosia permetrà tamisar la llum, i protegir les finestres d’una excessiva radiació a la vegada que garantirà la privacitat dels usuaris respecte l’exterior. La continuïtat de la pell, es veurà alterada per la irrupció d’unes “finestres” verticals al llarg del volum que s’integraran dins del ritme que imposa la pell ceràmica. Totes les obertures estaran dotades de proteccions solars en forma de ràfegs verticals o lames horitzontals segons l’orientació.

4. Sostenibilitat de la proposta.
Plantegem una proposta centrada en la “primera” estratègia de la sostenibilitat: la reducció de la demanda basada en el mínim consum de recursos i emissió de residus en cadascun dels vectors ambientals: l’energia, els materials, els residus i l’aigua.

 • Per reduir la demanda plantegem: un sistema de façanes amb d’aïllament tèrmic continuo i ventilació creuada a tots els espais.

 • Per optimitzar els consums proposem l’ús d’aparells d’alta eficiència que redueixen el consum d’energia primària; la producció d’energia per la calefacció i l’ACS des d’unitats individuals aerotèrmiques i la renovació d’aire amb recuperadors de calor. 

 • Per cobrir el màxim del consum amb renovables es proposa l’ús de plaques fotovoltaiques.

 • S’estudiaran diferents sistemes constructius i estructurals per reduir les emissions de CO2 /m2 i es treballarà amb un  mínim d’un 10% de materials reciclats, i amb un mínim d’un 40 % (cost) dels materials de proximitat.
   

PROMOTOR:    

GESTIÓ INFRAESTRUCTURES S.A

DATA D’ENTREGA:    

MAIG 2021

EMPLAÇAMENT:    

BARCELONA. Av. Bertrand i Serra, 8, 08272, Sant Fruitós de Bages

SUPERFICIE:    

1305 m²

AUTOR:

HYBRIDa, Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO, Miquel Espinet, Esther Segura, Xavier Osarte

EQUIP HYBRIDa:
LUCIO RAMPANELLI

LAIA ESPINO

MARIKA CASTELLACCIO

GEORGIA BARROI

JURAT :    

Josep Farré i Canal

Isabel Monterde i Cortés

Carolina Cuevas i Martín

Beatriz Gimeno i Riera

Montserrat García i Carceller

Manuel Quiñones i Zurita

 

 

bottom of page