top of page

IES Caselldefells GISA

 

Coneixem bé el lloc i la transformació que ha sofert durant els últims 15 anys des de la construcció del Canal Olímpic. El factor que principalment ha condicionat la implantació del nostre projecte, es la incidència del soroll provocat per la via “Avinguda del Canal Olímpic“. Aquesta via es constitueix com una important artèria que connecta el centre de Castelldefels amb la Platja, i el que és més important,: amb les dues vies ràpides principals de connexió amb Barcelona Ciutat. Aquestes són l’”Autovia de Castelldefels - C31” i l’”Autopista Pau Casals-C32”.

La primera operació de projecte ha estat perllongar la cota de carrer fins a convertir-la en coberta de l’edifici; aprofitant el talús per ubicar-hi la part més pública del programa de l’IES. Amb aquesta decisió, espai de jocs, menjador, biblioteca...etc queden protegits del soroll del tràfic, que com hem dit, és considerable. El talús, passa a ésser edifici, i l’espai de jocs de l’escola passa a estar arrecerat del so però a la vegada, obert a les vistes del cel degut a la baixa alçada d’aquest edifici “barrera” (Una única planta).

El segon pas es col·locar les aules i la resta de programa orientant-los a Sud-Eest / Nord, en perpendicular a la sorollosa via, i reduint una altre cop el seu impacte acústic, aprofitant la millor orientació solar per a les peces.


 

PROMOTOR:    

GISA, S.A.U (Gestió d'Infraestructures, S.A.U)

EMPLAÇAMENT:    

Avinguda del canal Olímpic, Castelldefels. BARCELONA

SUPERFICIE:    

3550 m2

AUTOR:    

JORDI TRUCO - SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

MARCO VERDE

LAURA GÓMEZ GARRIDO

 

 

Així doncs, sobre l’edifici de serveis comuns d’una sola planta, es recolzen perpendicularment dos volums bessons i el volum del Gimnàs que donen una certa repetició al conjunt sense caure en la monotonia ja que el Gimnàs es recolza al terra diferenciant el conjunt per donar façana a l’Avinguda del Pi Tort.

Amb aquest tipus d’esquema en planta: un edifici en horitzontal servint a tres barres perpendiculars, la connexió entre aquests és fonamental.
Per tant hem projectat un gran passadís - vestíbul al llarg del qual i en un costat es van col·locant les escales de comunicació amb la part d’aules, i en l’altre costat es van col·locant els espais de Serveis Comuns a tot el complexe com poden ser, Biblioteca, Menjador, Sales de Professors, Secretaria, etc…

En aquesta operació de concentrar longitudinalment totes aquestes peces tan importants del complexe, i crear un volum allargat a Cota de Joc, el següent tema que apareix en el plantejament és la ventilació de totes aquestes peces i activitats,
En el fet de resoldre aquest tema separant aquest volum del mur de contenció creem gairebé intuïtivament un interstici entre el terreny i l’edifici.
Creem un pati arrecerat i tranquil, ben assoleiat per estar en la bona orientación, i que des de el passadis – vestivul, es perceb, i genera espais diferenciats al llarc del recorregut.
A aquest pati es pot accedir des de el restaurant, per fer un café, per descansar a l’exterior. També aquest pati proporciona a la biblioteca i als despatxos de profesos la llum i el recolliment necessari per uns espais que ho requereixen especialment.
Per tant aquest edifici conviu en dues escales tant de tamany com d’activitat, una la escala de grans grups, aules, moviment esport, i que compta amb la millor orientació. I amb una de poc trànsit, més silenci o menys moviment,

Creiem que en un programa com el que estem abordant és essencial crear, i dissenyar un espai pensat en el seu ús,una escola pot complir les necessitats tant sols ordenant-ne bé el programa.
Però nosaltres hem volgut llegir el terreny en el que ens col·locàvem, entenent-ne perfectament les possibilitats i el problemes que en concret se’n derivaven.

La nostra resposta ha estat:
1- Entendre els factors que són inherents al solar proposat i resoldre i potenciar les seves particularitats
2- Utilitzar algun d’aquests factors per tal de transformar-lo en idea de projecte, com es la prolongació del talús per a protegir del soroll i la creació d’una part de l’edifici en Cota de Jocs i un pati
3- Resoldre l’edifici sencer amb la cura de trobar espais de qualitat, entenent-ne el seu ús i les seves necessitats, com pot ser la col·locació de la biblioteca de forma recollida a pati o la col·locació dels aularis a l’espai obert mirant a pati i espai de jocs.-
Sistemes constructiusL’edifici es concep amb la idea de construcció prefabricada:
- Estructura de pilars prefabricats
- Forjat Alveolar
- Murs de tancament de formigó prefabricat.

Es pretén decantar el gruix de la construcció de l’edifici en sistemes prefabricats i de muntatge en sec,
Es concep l’edifici amb una primera estructura tancada en les seves façanes a Nord-Oest, i Oest de panell prefabricat, en el que es provoquen les obertures horitzontals, a les façanes a sud es planteja envidrament amb finestres i carpinteria d’alumini tipus “Ekonal” estàndard, per lo ben il·luminades que estan i per ser orientades als espais d’esbarjo del edifici.

- Una segona pell de xapa metàl·lica tipus “Eurotramex” suportada per una subestructura en dibuixa una façana totalment diferent al ritme real de les carpinteries, però que neix de la forma dels últims pilars en planta baixa.

- Aquesta , que pintada de color taronja protegirà de la llum i donarà un toc de color al complex, que contrastarà amb el color directe sense pintar dels elements prefabricats .

Ampliació
Una opció per realitzar l’ampliació, en cas de que es produís, es realitzaria sense que hi hagués cap incidència al desenvolupament de l’activitat del centre. Es tractaria d’ocupar la planta lliure de la cota del pati del mòdul central. No implicaria cap modificació de l’estructura ni dels fonaments. Només es tractaria de tancar la planta i obrir una porta al passadís de l’edifici longitudinal per tal de poder-hi accedir des del vestíbul principal.

Una altre possible opció per ampliar el centre seria allargant els dos volums bessons. En aquest cas es tractaria de construir els edificis de manera que el passadís d’aquests volums existents s’hi poguessin perllongar.

PROMOTOR:    

GISA, S.A.U (Gestió d'Infraestructures, S.A.U)

DATA D’ENTREGA:    

Octubre 2007

EMPLAÇAMENT:    

Avinguda del canal Olímpic, Castelldefels. BARCELONA

SUPERFICIE:    

3550 m2

AUTOR:    

JORDI TRUCO - SYLVIA FELIPE

EQUIP HYBRIDa:

MARCO VERDE

LAURA GÓMEZ GARRIDO

JURAT :    

Mesa de contractació GISA

 

 

bottom of page