top of page

C63 STUDIO + HYBRIDa guanyadors del concurs de una nova residencia a Terrassa. Març 2023.

C63 STUDIO + HYBRIDa guanyadors del concurs de projectes i construcció de la nova residencia i centre de dia per a la gent gran a Terrassa, convocat per infraestructures de Catalunya amb fons Next Generation EU.!!


L’edifici te una tipologia clara, una pastilla allargada, desencaixada per el punt mig, on cada unitat quedarà associada a un pati. la disposició de peces en torn al pati permet la màxima claredat i optimització de les circulacions en anell, maximitzant l’eficàcia del control visual y una relació directa amb l’entorn exterior de totes les habitacions. Entenem la qualitat arquitectònica com a qualitat ambiental dels espais interiors i exteriors. Proposem una col·lecció d’espais de relació per a que cadascú pugui trobar diferents ambients de benestar: balcons individuals de cada habitació, les terrasses col·lectives de les sales d’estar, porxos i les cobertes i jardins on practicar esport, horticultura o prendre el sol.


Seguim treballant la envolvent com a tema d’interès cabdal, la membrana exterior, on es situen totes les terrasses, es concebuda amb dues pells. Una de tancament tèrmic amb envidrament i la segona amb panells de lames ceràmiques, que reforcen la volumetria des de lluny, però permeten les vistes des de les habitacions, aquesta evolvent te caràcter de filtre solar i d’umbracle.C63 STUDIO + HYBRIDa winners of the competition for design and construction of the new residence and day center for the elderly in Terrassa, by infrastructures de Catalunya with Next Generation EU funds!!!


The building has a clear typology, a long body, dislodged at the mid axis, where each resultant unit will be associated to a courtyard. The arrangement of pieces around the patio allows maximum clarity and optimization of circulations in a ring, maximizing the effectiveness of visual control and a direct relationship with the external environment of all the rooms. We understand architectural quality as the environmental quality of interior and exterior spaces. We propose a collection of

relationship spaces so that everyone can find different environments of well-being: individual balconies of each room, the collective terraces of the living rooms, porches and the decks and gardens where you can practice sports, horticulture or sunbathe.


We continue to work on the envelope as a matter of major interest, the outer membrane, where all the terraces are located, is designed with two skins. One with thermal insulation with glazing openings and the second with ceramic slat panels, which reinforce the volume from afar, but allow views from the rooms, this envelope has the character of a solar filter and umbrella.


Autors: C63 STUDIO + HYBRIDa Arquitectes UTE

HYBRIDa: Sylvia Felipe, Jordi Truco

C63 STUDIO: Miquel Espinet, Xavi Osarte, Esther Segura

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page